Schimbarea numelui Liceului Mircea Vulcănescu. Consilieri locali acuză nereguli şi cer anularea hotărârii

Un grup de consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 cere abrogarea hotărârii prin care s-a dispus schimbarea numelui liceului “Mircea Vulcănescu” în “Traian Popovici”.
.
. (Photos.com)

Consilierii locali Ioan Gâf-Deac (PPU), Vasile Negrilă, Antonio Andrusceac (USR), Sorin Ioan Ceacâr (USR) şi Elena Iancu (USR) de la sectorul 4 au înaintat o plângere prealabilă către Primarul Daniel Băluţă şi către Consiliul Local al Sectorului 4 prin care solicită abrogarea hotărârii vizând schimbarea denumirii liceului “Mircea Vulcănescu” în “Traian Popovici” (fost primar al Cernăuţiului în anii 1941-1942).

În plângerea prealabilă, cei 5 consilieri expun mai multe exemple în care Consiliul Local nu a respectat actele normative în vigoare când a aprobat această hotărâre iniţiată de Primarul Băluţă, la solicitarea Institutului Elie Wiesel.

O primă neregulă semnalată de cei 5 consilieri constă în faptul că în Hotărârea de adoptare a propunerii de schimbare a denumirii liceului, Consiliul îşi atribuie competenţa pe un act normativ care în cazul de faţă nu se aplică, deoarece nu este vorba de atribuirea unei denumiri pentru o unitate de învăţământ nou înfiinţată, ci de schimbarea denumirii unei unităţi de învăţământ deja existente, or, Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 6564/2011 invocat de primar ca temei legal pentru schimbarea numelui liceului Vulcănescu se aplică strict în cazul atribuirilor de denumiri.

“În preambulul hotărârii se face referire la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Acest Ordin trasează limitativ situaţiile în care se atribuie o denumire unei unităţi de învăţământ în Art. 3, cazul de faţă fiind în afara posibilităţilor oferite de actul normativ respectiv: Art.3.Atribuirea denumirii se realizează ca urmare a:

a) înfiinţării unei unităţi de învăţământ;

b) autorizării de funcţionare provizorie/acreditării pe un nivel de învăţământ superior celor pe care unitatea de învăţământ şcolarizează;

c) ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării unei unităţi de învăţământ pentru nivelul cel mai înalt pe care unitatea de învăţământ şcolarizează;

d) fuziunii sau scindării unităţilor de învăţământ, în condiţiile legii”, potrivit plângerii prealabile.", arată consilierii.

În plângere este semnalat şi un alt aspect fundamental pe care Consiliul Local l-a omis şi anume faptul că schimbarea denumirii liceului trebuia să aibă avizul dat de comisia de atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti, ca urmare a unei analize prealabile, lucru care nu s-a întâmplat.

“Tot ca bază legală, în preambul se aminteşte şi de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prevederi care au fost de asemenea încălcate. Actul în cauză stabileşte:

Art. 3.

(1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia de atribuire de denumiri este formată din 5 membri, specialişti din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei, din care un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(3) Componenţa nominală a comisiei de atribuire de denumiri se stabileşte prin ordin al prefectului.

În cazul Hotărârii CLS4 Nr. 327/23.06.2017 nu există documentul cerut de lege, respectiv avizul prealabil al comisiei de atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti, aşadar nu întruneşte condiţiile de legalitate necesare”, arată cei 4 consilieri.

De asemenea, Consiliul Local Sector 4 trebuia să informeze în prealabil cetăţenii, atât pe site-ul propriu cât şi în mass-media, cu privire la procesul de luare a unei decizii în ceea ce priveşte modificarea denumirii liceului Mircea Vulcănescu. Astfel, Consiliul Local a omis să se consulte cu persoanele interesate şi nu a asigurat că va lua în considerare părerea acestora când a aprobat hotărârea de modificare a denumirii liceului, susţin semnatarii plângerii prealabile.

“Din perspectiva transparenţei decizionale, în cazul de faţă nu s-a ţinut cont de prevederile EXPRESE ale Legii Nr. 52/2003, republicată în 2013, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv NU SE RESPECTĂ procedurile privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor”, potrivit consilierilor locali.

Reamintim în context că în cadrul dispoziţiilor privind participarea la procesul de luare a deciziilor din legea mai sus amintită, la articolul 8 se arată necesitatea informării cetăţenilor cu privire la şedinţa publică de către administraţia locală.

“Art. 8

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţă publică.
(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice”.

Nu în ultimul rând, consilierii locali reamintesc faptul că numele lui Mircea Vulcănescu este apărat de legislaţia în vigoare, fiind unul dintre martirii închisorilor politice comuniste.

“Din punct de vedere al motivării hotărârii expuse de Dl. Primar Daniel Băluţă, în plenul şedinţei Consiliului Local Sector 4 din 23.06.2017, ţinem să atragem atenţia că în Legea nr. 127 din 30 mai 2017 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste numele lui Mircea Vulcănescu este prezentat ca unul dintre martirii închisorilor politice comuniste cărora le este închinată această zi, fiind menţionat chiar în expunerea de motive. Astfel orice motiv invocat, de ordin antisemit sau de altă natură similară, nu îşi găseşte corespondenţă în realitate şi în legislaţia în vigoare”, potrivit plângerii prealabile.

În încheiere, cei cinci consilieri solicită abrogarea Hotărârii prin care s-a aprobat schimbarea denumirii Liceului Tehnologic “Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic “Traian Popovici” şi îi solicită primarului Băluţă să includă pe ordinea de zi un proiect în acest sens.
"1. Consiliului Local Sector 4 adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se abroge Hotărârea Nr. 327/23.06.2017 privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic “Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic “Traian Popovici”.
2. Primarului Sectorului 4, Dl. Daniel Băluţă să fie de acord şi să propună, conform legii, introducerea pe ordinea de zi a proximei şedinţe ordinare a Consiliului Local Sector 4 un Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 327/23.06.2017 privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic “Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic “Traian Popovici”.

Amintim că CL Sector 4 a votat, recent, schimbarea numelui liceului ce poartă numele lui Mircea Vulcănescu. În urma hotărârii votate de marea majoritate a consilierilor - doar 6 dintre aleşii locali s-au opus 2 PP-USL , 3 USR si 1 PSD) - unitatea de învăţământ va lua numele lui Traian Popovici, fost primar al oraşului Cernăuţi în anii 41-42.

Schimbarea numelui liceului Vulcănescu survine în contextul în care în urmă cu două luni, INSHR a trimis Ministerului Afacerilor Interne o listă cu străzi, instituţii de învăţământ şi obiective publice din România despre ale căror nume consideră că încalcă Ordonanţa de Urgenţă 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".

Pe lista întocmită de Institutul "Elie Wiesel" se află, de exemplu, strada Mircea Vulcănescu din Bucureşti (Sectorul 1), strada Gheorghe Jienescu din comuna Rast (judeţul Dolj), strada Vintilă Horia din Mangalia (judeţul Constanţa), o serie de licee, grupuri şcolare şi busturi amplasate în spaţii publice. Astfel, vizat ar fi bustul lui Mircea Vulcănescu din sectorul 2, Bucureşti, bustul Mitropolitului Visarion Puiu de la Mănăstirea Putna, dar şi busturile lui Wass Albert din Odorheiu Secuiesc, satul Lunca Mureşului, judeţul Mureş, şi din curtea bisericii romano-catolice din Reghin judeţul Mureş.

În timp ce conducătorul Institutului Elie Wiesel, Alexandru Florian, susţine că cere doar respectarea OUG 31/2002, prin care se interzice cultul persoanelor condamnate pentru crime de război, apărătorii memoriei lui Vulcănescu, Gyr şi Horia Vintilă reamintesc că solicitările lui Florian contravin flagrant cu un alt act normativ, recent adoptat de Parlament şi promulgat de Preşedintele Klaus Iohannis, respectiv Legea nr. 127 din 30 mai 2017 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste, în a cărei expunere de motive, Mircea Vulcănescu, alături de Radu Gyr, Iuliu Maniu, Nicolae Steinhardt, Tertulian Langa, Richard Wurmbrandt şi alte nume mari, este prezentat ca unul dintre martirii închisorilor politice comuniste cărora le este închinată această zi. Mai mult, la finele lunii mai a.c., Tribunalul Bucureşti a dat câştigat de cauză Ioanei Maria Margarita Vulcănescu, în procesul intentat statului român, constatând "caracterul politic al condamnării dlui Mircea Vulcănescu la pedeapsa închisorii de 8 ani temniţă grea şi la pedeapsa de 3 ani detenţie riguroasă, în baza Deciziunii Criminale nr.27/06.02.1948 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în dosar nr.1921/1947, definitivă prin respingerea recursului prin Deciziunea nr.1510/07.08.1948 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia Penală, pronunţată în dosar nr.214/1948". Decizia poate fi accesată aici

Cum era de aşteptat, vestea deposedării liceului de numele unui personaj emblematic pentru cultura românească a stârnit numeroase reacţii, atât din partea unor personalităţi ale societăţii civile, cât şi a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din România, care cataloghează evoluţia drept o "măgărie ordinară".

Mai multe informaţii pe acest subiect puteţi accesa aici